A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл > Мэдээ, мэдээлэл > Жижиг, дунд үйлдвэрийн танилцуулга

Жижиг, дунд үйлдвэрийн танилцуулга

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн ангилал

Салбар Шалгуур
 Ажиллагчдын тоо Борлуулалтын орлого (жилээр)
Үйлдвэрлэл эрхэлдэг 19-с дээшгүй 250 сая төгрөг хүртэлх
Үйлчилгээ эрхэлдэг 9-с дээшгүй 250 сая төгрөг хүртэлх
Үйлдвэрлэл эрхэлдэг 199-с дээшгүй 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх
Бөөний худалдаа эрхэлдэг 149-с дээшгүй 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх
Жижиглэнгийн худалдаа эрхэлдэг 199-с дээшгүй 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх
Үйлчилгээ эрхэлдэг 49-с дээшгүй 1.0 тэрбум төгрөг хүртэлх

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль

5 дугаар зүйл. Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч
5.1.Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч гэдэгт дараахь шаардлагыг хангасан, энэ хуулийн 6.6-д заасны дагуу бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгж, иргэнийг ойлгоно:
5.1.1.контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 199-өөс дээшгүй бөгөөд 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэн;
5.1.2.контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 149-өөс дээшгүй бөгөөд 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий бөөний худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэн;
5.1.3.контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 199-өөс дээшгүй бөгөөд 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий жижиглэнгийн худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэн;
5.1.4.контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 49-өөс дээшгүй бөгөөд 1 тэрбум төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэн;
5.1.5.контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 19-өөс дээшгүй бөгөөд үйлдвэрлэл эрхэлдэг, эсхүл контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 9-өөс дээшгүй бөгөөд худалдаа, үйлчилгээ эрхэлдэг, 250 сая төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий жижиг үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэн.
5.2.Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгж нь компани, хоршоо, нөхөрлөл гэсэн хэлбэртэй байх бөгөөд энэ хуулийн 5.1-д заасан шаардлагыг хангаж буй эсэхийг тогтоохдоо тухайн хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газар, хараат болон охин компанийн холбогдох үзүүлэлтийг оруулж тооцно.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөр-т “Дотоодын үйлдвэрлэлийг гааль, татварын бодлогоор дэмжинэ” гэсэн заалт тусгагдсан бөгөөд энэхүү ажлын хүрээнд 3 гол татварын өөрчлөлт хийсэн. Үүнд:

 1. Бүсийн хөнгөлөлтийн татвар
  Аймаг, сумын төв нь нийслэл Улаанбаатар хотоос 550км-ээс хол алслагдсан аймаг, суманд 50 хувиар, 1000км-ээс хол алслагдсан аймаг, суманд 90 хувиар татварт ногдох орлогын албан татварыг чөлөөлөхөөр болсон ба 2017 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс хууль хэрэгжиж эхэлсэн.
 2. Жилийн орлого нь 1.5 тэрбум төгрөгөөс ихгүй жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд 1 хувийн орлогын албан татвар ногдуулах
  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд оруулсан жилийн борлуулалтын орлого нь 1.5 тэрбум төгрөгөөс ихгүй жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд ногдуулах татварыг 90 хувиар хөнгөлөх зохицуулалтыг тусгаж өөрчлөлт хийсэн ба доорх дөрвөн салбарыг хамруулахаар тусгасан.
  1.    Хүнсний үйлдвэрлэл
  2.    Оёдол, хувцас нэхмэлийн үйлдвэрлэл
  3.    Барилгын материалын үйлдвэрлэл
  4.    Газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл
  Эдгээр салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжийн жилийн орлого нь 1.5 тэрбум төгрөгөөс ихгүй албан татвар төлөгчийн үндсэн үйл ажиллагааны орлогод 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд 1 хувиар орлогын албан татвар ногдуулахаар буюу ногдуулсан татварыг 90 хувиар хөнгөлөхөөр боллоо.
 3. Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн зориулалттай тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэлийг гаалийн албан татвараас чөлөөлөх
  Засгийн газрын 2017 оны 168 дугаар тогтоолын дагуу 2019 он хүртэл жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэлийг Гаалийн албан татвараас чөлөөлж байна.

Жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарын хөгжил

Жижиг, дунд үйлдвэр хоршооны үйл ажиллагааг дэмжих хүрээнд хийгдэж буй үйл ажиллагаа нь дараах үндсэн 2 чиглэлд хуваагдана.

Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулахдаа дараах хууль, эрх зүйн орчины хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

 1. Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль /2012/
 2. Инновацийн тухай хууль /2012/
 3. Компанийн тухай хууль /2011/
 4. Үйлдвэр, технологийн эрх зүйн байдлын тухай хууль /2009/
 5. Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль /2007/
 6. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль /2006 он/
 7. Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн тухай хууль /2006/
 8. Хоршооны тухай хууль /1998/
 9. Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай /Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх ЖДҮ тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл/ Засгийн газрын 2017 оны 168 дугаар тогтоол

2016 оны байдлаар бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй 141,502 аж ахуйн нэгжээс идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 72,182 аж ахуйн нэгж байгаа бөгөөд үүнээс 77.8% буюу 56,189 нь жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарт хамаарч байна.

Санал болгох

Үржлийн малд үзлэг ангилалт хийж, цөм сүрэг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулав

Аймгийн ХХААГ, Цөм сүргийн үржлийн төвтэй хамтран Хангай сумын 1000 толгой сарлаг, Өндөр-Улаан сумын 1500 …