Аймгийн хэмжээнд төлөлвөл зохих нийт 1842033 эх малын 13,7 хувь эсэн мэнд төллөж байна.

Аймгийн хэмжээнд Ингэ-401, Гүү-91900, Үнээ-188843, Эм хонь-1008924, Эм ямаа-551965 нийт 1842033 эх мал төллөхөөс одоогийн байдлаар Ингэ-48, Гүү-578, Үнээ-6621, Эм хонь-150784, Эм ямаа-94812 нийт 252843 эх мал төллөж төл бойжилт 97,3 хувьтай байна. Төлөлвөл зохих нийт эх малын 13,төллөж байна.