2015 оны 6 дугаар сарын байдлаар Архангай аймгийн мал төллөлт, төл бойжилт Том малын зүй бус хорогдлын талаарх товч мэдээ

foal_ring_470x3532015 оны 6 дугаар сарын 10 -ны байдлаар аймгийн хэмжээнд 1559620 мал төлөлснөөс Ингэ-211, гүү-56695, үнээ-139233, хонь-890562, ямаа-472919буюу нийт төлөлвөл зохих эх малын 84.7% эсэн мэнд төлсөн байна. Бойжиж буй төл төрлөөр: Ботго-206,   хурга-54274, унага-135404, ишиг-856762, тугал-430057   буюу нийт төлийн 94,7% эсэн мэнд бойжиж байна. Төлийн малын хорогдол төрлөөр: Ботго-5 Унага-2421, тугал-3829, хурга-33800, ишиг-42862нийт 82917 төл мал хорогдсон байна

Том малын зүй бус хорогдол: Энэ онд аймгийн хэмжээнд малын зүй бус хорогдлоор-78741 том мал, үүнээс хээлтэгч 23084өчнөөр-3480, том мал хорогдсон дүн мэдээтэй байна.

ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР