Аймаг, сумын өвс тэжээлийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэлт

Аймаг, сумын өвс тэжээлийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэлт

98bb3d69e47080e9big              1647177433 2015.09.03

2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд Монгол улсын засгийн газрын 292 дугаар тогтоолын дагуу аймаг, сумын аюулгүй нөөцөд сумын дүнгээр 1900тн  аймгийн аюулгүй нөөц 400 тн нийт 2300 тн өвс , мөн сумын дүнгээр 570тн, аймгийн аюулгүй нөөц 50 тн нийт 620 тн тэжээл бэлтгэх төлөвлөгөөтэй үүнээс 2015 оны 9 дүгээр сарын 3-ны байдлаар сумын дүнгээр 56.8 тн, аймгийн аюулгүй нөөц 74тн нийт 130.8 тн өвс бэлтгэж биелэлт 10.7% тай,  тэжээл сумын дүнгээр 37тн, аймгийн аюулгүй нөөц 49.3 тн нийт 86.3 тн тэжээл бэлтгэж биелэлт 13.9% буюу бэлтгэсэн өвс тэжээлийн дундаж хувь аймаг, сумын дүнгээр 12.3% тай байна. Малчдын түвшинд бэлтгэх тэжээлийн хэрэгцээнд   85000 тн өвс, 1300 тн гар тэжээл бэлтгэх төлөвлөгөөтэй одоогийн байдлаар 28820тн өвс, 456тн гар тэжээл бэлтгэж биелэлт төлөвлөгөөний биелэлт 34% тай байна.

ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР