Аймаг, сумын өвс тэжээлийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэлт

Аймаг, сумын өвс тэжээлийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэлт

2015.09.23 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд Монгол улсын засгийн газрын 292 дугаар тогтоолын дагуу аймаг, сумын аюулгүй нөөцөд сумын дүнгээр 1900тн    аймгийн аюулгүй нөөц 400 тн нийт 2300 тн өвс , сумын дүнгээр 570тн аймгийн аюулгүй нөөц 50 тн   нийт 620 тн тэжээл бэлтгэх төлөвлөгөөтэй. 2015 оны 9 дүгээр сарын 23-ны байдлаар сумын дүнгээр 283,6 тн, аймгийн аюулгүй нөөц 74тн нийт 357,6 тн өвс бэлтгэж биелэлт 16,7% тай,  тэжээл сумын дүнгээр 168,0 тн, аймгийн аюулгүй нөөц 49.3 тн нийт 217,3 тн тэжээл бэлтгэж биелэлт 35% буюу бэлтгэсэн өвс тэжээлийн дундаж хувь аймаг, сумын дүнгээр 25,9% тай байна. Малчдын түвшинд бэлтгэх тэжээлийн хэрэгцээнд   85000 тн өвс, 1300 тн гар тэжээл бэлтгэх төлөвлөгөөтэй одоогийн байдлаар 56295тн өвс, 748 тн гар тэжээл бэлтгэж биелэлт төлөвлөгөөний биелэлт 62% тай байна.   hadlan