Архангай аймгийн Мал эмнэлгийн лабораторийн 2015 онд хийсэн бруцеллёзын шинжилгээний ажлын дүн

Бруцеллёзньмалаасхүнддамжинхалдварладагархагхалдвартөвчинбөгөөдбруцеллёзөвчнөөрөвчилсөнмалолноорхээлхаяж, амьдрахчадваргүйсулдоройтөлгарчүхэх, малынхагсаатахүемөчбаүржлийнэрхтэнүрэвсэхзэрэгэмнэлзүйншинжтэмдгээрилэрдэгархагявцтайхалдвартөвчинюм. Архангайаймгийнхэмжээндбруцеллёзөвчнийхалдварлалтбуурахгүйбайгааньтөлөвлөгөөтболонтандалтсудалгаашинжилгээнийажлындүнгээс   харагдажбайна. Сарлагхайнагихтэйөндөруулынбүснутагтбруцеллёзынхалдварлалтөндөрбайна. 2015 оныбруцеллёзөвчнийшинжилгээнд 15000 толгоймалхамрагдахаас 17956 малдшинжилгээгхийжзорилтотаргахэмжээнийхэрэгжилт 120 хувиарбиелсэнүзүүлэлттэйбайна.

Бруцеллёзынхалдварлалтыгаймгийнтүвшиндавчүзвэл 3.3хувьтайбайгааболовчсарлагхайнагихтэйсумандхалдварлалт 6.4-11.3 хувьтайбайна. Үхэрсүрэгтхалдварлалтөндөрбайгаагийннэгшалтгаанньбухыгшинжилгээндбүрэнхамруулахасуудалхүндрэлтэйбайдагиймдсумдынтөр, захиргааныболонмэргэжлийнбайгууллагуудхариуцлагатайажиллахшаардлагатайбайна.

Архангайаймгийнбруцеллёзынхалдварлалтыгнарийвчлантогтооходтөсөл, хөтөлбөрболонтөрийнбусбайгууллаганьсанхүүэдийнзасаг, мэргэжиларгазүйнудирдлагаарханганажилласанньүрдүнгээөглөө. Төсөлхөтөлбөрхэрэгжижбуйсумдыншинжилгээнийдүнгүндэслэнбух-219, хуц-56, ухна-12, үнээ-164 бүгд 451 толгоймалдугөвчинтэйтэмцэхзааврындагууаргахэмжээгавсанньцаашидтухайнбүснутагтхалдварлалттархалтыгхязгаарлахболомжбүрдлээ. Лабораторийншинжилгээнийхариуныдагуу /143 дээж/ угөвчинтэйтэмцэхзааврындагуухолдбогдохаргахэмжээгавч , МЭҮТ, МЭҮН-ийнэмчмэргэжилтэннархамтранажиллахуялдаахолбоогсайжруулахньнэнтэргүүнийтулгамсанасуудалболоодбайна.