“Бэлчээрийн сэргэх чадавхи болон ашиглагчдад суурилсан зохион байгуулалтыг төлөвшүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа

Монголын Бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо, АНУ-ын Колорадогийн их сургууль, Монгол Улсын их сургуультай хамтран Бэлчээрийн сэргэх чадавхи, боломж үр дүнг бий болгох, ашиглагчдыг хариуцлагажуулахад мониторингийн дүн мэдээг ашиглах боломж, сумын бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсгийн чадавхийг бэхжүүлэх сургалтыг 2018 оны 06 дугаар сарын 17, 18-ний өдрүүдэд сумдын Засаг дарга нар, газрын даамал нарыг хамруулан зохион байгууллаа. 35522348_128989747989732_2811166132294123520_n 35526789_128990084656365_5250288135685799936_n 35545728_128989784656395_8935766307861692416_n 35629146_128990081323032_9196139457412071424_n 35634722_128989724656401_6876704336995418112_n 35671882_128989614656412_8847378019803725824_n 35744160_128989687989738_4294678094377123840_n 35784727_128989737989733_2875957431941201920_nСургалтын үеэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газраас Архангай аймгийн “Бэлчээр ашиглалтыг хариуцлагажуулах үлгэрчилсэнжурам”-ыг танилцуулж санал солилцсон ба сумдын удирдлагууд өөрийн сумандаа тохирсон бэлчээр ашиглалтын журам боловсруулж батлуулан мөрдүүлж ажиллахаар боллоо.